logo
 menu

Případová studie č.1 Pojištění domu

Napsal Boris Čuchran
02.07.2020

Pojištění domu v podílovém spoluvlastnictví.

Častou situací zejména u zděděných nemovitostí je situace, že fyzická osoba nebo rodina zdědí dům, který zdědí v tzv.podílovém spoluvlastnictví, pokud je dědiců více a mezi sebou si dědictví nevypořádají jiným způsobem.

Méně častá je situace, že fyzická osoba koupí spoluvlastnický podíl v domě ke vlastnímu bydlení. Příkladem může být dvojdům s nerozdělený na bytové jednotky.

Jedná se tedy o podílové spoluvlastnictví domu několika fyzickými osobami.

Z hlediska pojištění rodinného domu je to oříšek, který může způsobit problémy při nesprávnem nastavení a škodě na majetku nebo události, při které vznikla újma třetí osobě, vyplývající z vlastnictví dané nemovitosti.

Nejběžnější je situace, když dva nebo více  členovů jedné rodiny, i vzdálenější příbuzní, zdědí rodinný dům : jak si ho pojistí ?

Je možné i pojistit jenom svůj spoluvlastnický podíl  (rodinný dům je v podílovém spoluvlastnictví) – předmětem pojištění je v takovém případě jenom spoluvlastnický podíl.

Pokud by tedy předmětem pojištění byl pouze spoluvlastnický podíl fyzické osoby (spolumajitele rodinného domu), v případě pojistné události na rodinném domě by pojišťovna vyplatila pojistné plnění maximálně do výše spoluvlastnického podílu uvedené osoby.

Příkladem je zděděný rodinný dům třemi sourozenci.  Každý ze sourozenců vlastní podíl 1/3.

V případě, že svůj podíl pojistí jenom jeden ze sourozenců, při úplném zničení domu kupř. požárem bude jenom pojištěnému spoluvlastníkovi vyplaceno pojistné plnění ve výši 1/3 pojistné částky, kterou by pojišťovna vyplatila v případě, že by dům měl sjednané pojištění rodinného domu jedním vlastníkem nebo manželi v SJM.

V případě, že obecná hodnota domu je 10 milionů,  a  pojistná částka ve pojistné smlouvě je stanovena správně na 10 milionů, pojistné plnění bude vyplaceno jako 1/3 pojistné částky.

Nicméně, v případě, že obecná hodnota domu je 10 milionů, ale pojistná částka v pojistné smlouvě je stanovena jenom na 6 milionů (protože se jedná o starou pojistku), pojistné plnění bude kráceno v poměru tzv. podpojištění.  Pojištěný obdrží tedy jenom 1/3 z pojistné částky, tedy 2 miliony.

Dalším parametrem, který vstupuje do úvahy o správnem nastavení pojištění rodinného domu je spoluúčast.

Příklad : obecná hodnota domu je 10 milionů, pojistná částka ve pojistné smlouvě je stanovena jenom na 6 milionů (protože se jedná o starou pojistku). Navíc je sjednána spoluúčast ve výši 10%, minimálně 10 000 Kč. V takovém případě pojistné plnění bude kráceno v poměru tzv. podpojištění.  Pojištěný obdrží tedy jenom 1/3 z pojistné částky, tedy 2 miliony. Z uvedeného pojistného plnění se dále odečtě spoluúčast ve výši 10% - pojištění obdrží v rámci pojistného plnění jenom  1 800 000 Kč ( 200 000 Kč je spoluúčast).

Uvedený příklad ilustruje úskalí pojištění rodinného domu v podílovém spoluvlastnictví : pojištění vlivem zmíněných parametrů obdrží namísto 1/3 z 10 milionů (3 333 333 Kč) jenom 1 800 000 Kč.

Dalším případem může být vzniklá škoda na vodovodním potrubí, která sice vznikla v části rodinného domu, užívaného dalšími spoluvlastníky, ale poškodila i část domu, kterou užívá pojištěná fyzická osoba.

V takovém případě bude pojišťovna plnit pojištěnému, ale jenom do výše spoluvlastnického podílu, na který je pojištěný pojištěn. Dále, z pojištění rodinného domu si u této škody rovněž může pojišťovna odečást podpojištění, a případnou spoluúčast.

Při celkové vodovodní škodě kupř. 200 000 Kč pojišťovna (pojistitel) vyplatí 1/3 škody pojištěnému. Navíc odečte podpojištění a spoluúčast. V námi uvažovaném případě si tedy odečte 26 666 Kč z titulu podpojištění a 10 000 Kč z titulu spoluúčasti. A tedy pojištěný neobdrží 66 666 Kč jako plnění, ale jenom 30 000 Kč.

Hodnocení článku