logo
 menu

Podílové spoluvlastnictví domu a jeho pojištění: v příkladech

Napsal Boris Čuchran
02.07.2020

Podílové spoluvlastnictví představuje z hlediska pojištění oříšek, který může způsobit problémy. Nesprávné nastavení pojištění a následná škoda na majetku nebo újma třetí osobě může nakonec vyjít draho všechny spoluvlastníky.

Vznik podílového spoluvlastnictví

 1. Častou situací, při níž dochází ke vzniku podílového spoluvlastnictví, je dědictví. Pokud nemovitost zdědí několik fyzických osob, např. sourozenci v rámci jedné rodiny, mohou dědictví vypořádat vyplacením, prodejem nemovitosti, nebo ponecháním nemovitosti a jejím rozdělením v rámci podílového spoluvlastnictví.
 2. Méně častá je situace, kdy si fyzická osoba koupí spoluvlastnický podíl v domě k vlastnímu bydlení. Příkladem může být dvojdům nerozdělený na bytové jednotky.

Pojištění nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví

Jak pojistit dům, který vlastní další spoluvlastníci? 

Je možné pojistit jenom svůj spoluvlastnický podíl, přičemž předmětem pojištění je v takovém případě jenom spoluvlastnický podíl.

Pokud by tedy předmětem pojištění byl pouze spoluvlastnický podíl fyzické osoby, pojišťovna by v případě pojistné události vyplatila pojistné plnění maximálně do výše spoluvlastnického podílu uvedené osoby.

Příklad číslo 1: úplné zničení nemovitosti

Vezměme si např. rodinný dům, který zdědili tři sourozenci. Každý ze sourozenců vlastní stejnou část, tedy 1/3. V případě, že svůj podíl pojistí jenom jeden ze sourozenců, je při úplném zničení domu např. požárem pojistné plnění vyplaceno jen pojištěnému spoluvlastníkovi. 

Vyplacené pojistné plnění bude rovno 1/3 pojistné částky, kterou by pojišťovna vyplatila v případě sjednaného pojištění rodinného domu jedním vlastníkem nebo manželi ve společném jmění manželů. 

Vyjádřeno v číslech: 

 • hodnota domu je 10 milionů,   
 • pojistná částka v pojistné smlouvě je stanovena správně také na 10 milionů, 
 • pojistné plnění při kompletním zničení domu bude vyplaceno jako 1/3 pojistné částky, tedy cca 3, 3 milionů. 

 

Víte, že … Podpojištění je definováno v zákoně č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) takto: “Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.”

Pokud by byla nemovitost podpojištěna, výpočet bude např. následující: 

 • hodnota domu je 10 milionů, 
 • pojistná částka v pojistné smlouvě je stanovena na 6 milionů (protože se jedná o starou pojistku), 
 • pojistné plnění při kompletní likvidaci domu bude krácené v poměru tzv. podpojištění.  Pojištěný obdrží tedy jenom 1/3 z pojistné částky, tedy 2 miliony.

Dalším parametrem, který vstupuje do úvahy o správném nastavení pojištění rodinného domu, je spoluúčast. Výpočet by vypadal následovně:

 • hodnota domu je 10 milionů, 
 • pojistná částka v pojistné smlouvě je stanovena na 6 milionů (opět předpokládáme starou neaktualizovanou pojistku),
 • ve smlouvě je sjednána spoluúčast ve výši 10%, minimálně 10 000 Kč,
 • pojistné plnění bude nejprve rozděleno v poměru tzv. podpojištění.  Pojištěný obdrží tedy jenom 1/3 z pojistné částky, tedy 2 miliony. Z uvedeného pojistného plnění se dále odečte spoluúčast ve výši 10 %, tedy celých 200 000 Kč. Pojištěný obdrží v rámci pojistného plnění jenom 1 800 000 Kč.

Uvedený příklad ilustruje úskalí pojištění rodinného domu v podílovém spoluvlastnictví.

 

Příklad číslo 2: částečná škoda na nemovitosti

V dalším příkladu se podíváme na vznik škody z důvodu vady na vodovodním potrubí. Škoda postihla části rodinného domu užívaného jak pojištěným, tak i dalšími spoluvlastníky (sourozenci).  

V takovém případě bude pojišťovna plnit pojištěnému jen do výše spoluvlastnického podílu, na který je pojištěný pojištěn. Z pojištění rodinného domu si u této škody rovněž pojišťovna odečte podpojištění a případnou spoluúčast.

Názorný výpočet:

 • hodnota domu je 10 milionů,
 • pojistná částka v pojistné smlouvě je stanovena na 6 milionů (opět předpokládáme starou neaktualizovanou pojistku),
 • celková škoda způsobená vadou vodního potrubí je např. 200 000 Kč,
 • pojišťovna vyplatí 1/3 škody pojištěnému, navíc odečte podpojištění a spoluúčast. V námi uvažovaném případě si tedy odečte 26 666 Kč z titulu podpojištění a 10 000 Kč z titulu spoluúčasti. Pojištěný obdrží jen 30 000 Kč. 
 • bez podpojištění a spoluúčasti by pojištěný obdržel plnění ve výši 66 666 Kč. Pojišťovna by tedy vyplatila pojištěnému 1/3 ze škody 200 000 Kč.
Hodnocení článku