logo
 menu

Úrazové pojištění: proč je důležité?

Napsal
30.11.2021

Úrazové pojištění je pojištěním, které by vzhledem k mimořádné citlivosti klienta v případě zranění nebo úmrtí v důsledku úrazu nemělo být předmětem úvah o tom, jestli se vyplatí. Uvažování každého by se mělo zaměřit na to, který pojišťovací ústav je nejspolehlivější a jaký pojistný produkt poskytuje nejvyšší pojistné krytí v jeho úrazovém pojištění za co nejvýhodnější sazbu úrazového pojištění.

Úvod do problematiky: proč je úrazové pojištění důležité pro člověka a rodinu

Naprostá většina obyvatel nemá k dispozici takové zdroje nebo natolik významná výnosová aktiva, která by pokryla nejenom spotřebu, ale i léčbu, rehabilitaci a jiné s úrazem spojené výrazné náklady a náklady jeho rodiny, popřípadě výpadku příjmu z důvodu neschopnosti pracovat nebo provozovat podnikatelskou činnost po úrazu (trvale nebo po určitou dobu).

Z uvedeného důvodu je úrazové pojištění vynálezem, který přesně splňuje svůj účel - navíc je velice levný z hlediska poměru cena versus výkon. Důvod „levné ceny“ úrazového pojištění je pojistná matematika, která stanoví, že frekvence škodných událostí a potřebný rozsah pojistného krytí pro průměrný úraz je natolik nízký, že umožňuje pojistitelům (pojišťovnám) poskytnout pojistné krytí za pojistné, které je příjemné pro klienta. Mluvíme tady o relativně vysokém pojistném krytí za dobrou cenu. Hodnota náhrady pojištěnce (částka, kterou klient obdrží jednorázově v rámci pojistného plnění) je za velice příznivou cenu.

Opuštěné kolečkové křeslo.

Úrazové pojištění by mělo být nastaveno tak, aby pomohlo finančně připravit na náročnou rehabilitaci i změnu životního stylu po úrazu

Rozsah pojistného krytí a různé typy úrazového pojištění

Pojistné krytí v produktu úrazové pojištění je možné sjednat pro tato rizika:

  • Smrt úrazem

Smrt úrazem je častým pojistným rizikem, které pojišťovny kryjí v úrazovém pojištění. Zajímavým aspektem je progresivita pojistného krytí v případě úmrtí při dopravní nehodě.

"Kupříkladu ČSOB Pojišťovna vyplácí dvojnásobek sjednané pojistné částky. Je to klientsky a marketingově atraktivní připojištění k úrazovému pojištění, které se dobře prodává a při prodeji se jím dobře argumentuje, ale pojišťovnu prakticky nic nestojí," doplňuje Boris Čuchran z Centra pojištění domu.  

Smrt úrazem v důsledku dopravní nehody není úplně nejčastějším důvodem úmrtí, a když už nastane, ve většině případů nejsou oběti dopravních nehod pojištěny v soukromém individuálním úrazovém pojištění s připojištěním progresivního plnění v případě úmrtí při dopravní nehodě (týká se to obvykle mladých lidí a na druhé straně  profesionálních řidičů - ti jsou obvykle pojištěni zaměstnavatelem nějakou formou skupinové pojistky). Tím samozřejmě není řečeno, aby si klienti toto připojištění nesjednávali – naopak je levné a když už taková tragédie nastane, tak se vysoké plnění hodí pozůstalým nebo obmyšleným osobám.

  • Trvalé následky úrazu

Trvalé následky úrazu jsou dalším velice důležitým rizikem, které obvykle kryje úrazové pojištění a kvůli kterému se úrazové pojištění sjednává a klient ho platí. Rovněž pro toto pojistné krytí je možné sjednat progresivní plnění: u některých pojišťoven až do 800% sjednané pojistné částky (i když standardem je spíš maximální plnění ve výši 500-600 % sjednané pojistné částky).

Obvykle se pojistné plnění sjednává jako jednorázová částka; nicméně existují i pojistné produkty úrazového pojištění, u kterých je možné sjednat pojistné plnění trvalých následků úrazu formou anuity nebo renty.

  • Denní odškodné za dobu léčení úrazu

Denní odškodné je částka, která je smluvně ujednána v pojistné smlouvě úrazového pojištění a kterou pojišťovna vyplácí v případě úrazu dle pojistných podmínek. Na výplatu denního odškodného má pojištěný nárok bez ohledu na to, zda úraz způsobil pracovní neschopnost nebo zanechal trvalé následky. Účelem pojistného plnění denního odškodného je tedy pomoc s pokrytím nákladů spojených s léčbou, rehabilitací, zdravotními úkony nebo pomůckami nebo s čímkoliv, co je potřeba a nezbytné v souvislosti s úrazem zaplatit.

Různé pojišťovny mají různé pojistné podmínky, nicméně obvykle na pojistné plnění vzniká nárok od prvního dne léčby úrazu a vyplácí se za každý den nezbytného léčení úrazu. Nicméně, počet dnů léčení a rehabilitace, za které je vypláceno plnění, určuje lékař a může být pojišťovnou kontrolováno smluvním nebo revizním lékařem a rovněž může být omezen podle oceňovacích tabulek v pojistných podmínkách dané pojišťovny v produktu pojištění úrazu.

V rámci definice různých produktů pojištění denního odškodného může být sjednáno pro úrazy s minimální délkou léčení, kterou si každá pojišťovna stanovuje samostatně, kupříkladu 3 dny, 7 nebo 21 dní, nebo může pokrývat jen vybrané drobné úrazy s nižší délkou léčby a bez stanovení minimální délky léčení.

Zajímavým aspektem je, že výše denní dávky (denního odškodného) bývá dojednána individuálně nebo je zvolena dle tabulky dané pojišťovny.